දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සඳහා වැඩියෙන් විදේශ ණය ගැනීමට අවස්ථාව

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සඳහා මුළු වත්කම් වලින් සියයට 20ක් දක්වා විදේශ මුදල් ණයට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවසර ලබාදී තිබේ.

එක් එක් සමාගමේ සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව අදියර තුනක් යටතේ මුදල් ණයට ගැනීම සිදු කළ හැකි බව බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් විසින් විදේශ මුදල් ණයට ගැනිම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට අදාළව මහ බැංකුව හඳුන්වාදුන් නව නියාමන රාමුවට අනුව මෙම අවස්ථාව හිමි වේ.

සමාගමක මුළු වත්කම් වලින් සියයට 10ක් දක්වා වන විදේශ මුදල් ණයට ගැනීමකදී මහ බැංකුවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවන අතර පූර්ව දැනුම්දීම ප්‍රමාණවත් වන බව මහ බැංකුව සඳහන් කළේය.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button