දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

වැටුප් පරිපාලක සභාවෙන් අනුමත කළ රු 1000 වැටුප වතුකම්කරුවන්ට ලබාදෙයි

වැටුප් පරිපාලක සභාව විසින් අනුමත කරන ලද වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප වතු සමාගම් විසින් (09) දින සිට ගෙවනු ලැබුහ.

දිනක මුලික වැටුප රු 900 ක් වශයෙන්ද අයවැය දිමනාව වශයෙන් රු 100 ක් ද ඇතුළු රු දහසක් (09) දින ගෙවනු ලැබුහ.

වතු කම්කරුවෙකුට මිට ප්‍රථම දිනක වැටුප රු 750 ක් වශයෙන් වතු සමාගම් විසින් ගෙවිම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබුහ.

2021 වසරේ අයවැය යෝජනාවේදි වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප රු දහසක් දක්වා වැඩි විය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍යය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කල අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යංශය , වතු සමාගම් සහ වෘත්තිය සමිති අතර දිර්ඝ වශයෙන් පැවති සාකච්ඡා වලින් අනතුරුව වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප රු දහස දක්වා වැඩි කල යුතු බවට වැටුප් පරිපාලක සභාව විසින් තිරණය කරනු ලැබුහ.

වතු සමාගම් වැටුප් පරිපාලක සභාව විසින් අනුමත කරන ලද වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප රු දහස දක්වා වැඩි කර ගෙවිම් කටයුතු සිදු කලද වතු වෘත්තිය සමිති සහ වතු සමාගම් අතර මිට ප්‍රථම අත්සන් කර තිබු අවබෝධතා ගිවිසුම අනුව වතු කම්කරුවන්ට වතු සමාගම් විසින් ලබාදුන් සුභ සාධන කටයුතු, සෞඛ්‍යය පහසුකම් ලබානොදිමට මේ වන විට ඇතැම් වතු සමාගම් කටයුතු කර ඇත.

තවද වතු කම්කරුවෙකු දෛනික වැටුපට නෙලිය යුතු අමු තේ දළු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් තේ දළු නෙලු ප්‍රමාණයට වතු සමාගම් විසින් ගෙවිය යුතු අමතර දිමනාවද අප්‍රේල් මස වැටුප සමග ගෙවිමට වතු සමාගම් කටයුතු නොකිරිණ.

රු දහසක වැටුප් ලබාදිම සම්බන්ධයෙන් වතු කම්කරුවන් මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ වසර පහක් තිස්සේ තමන් දිනක වැටුප රු දහසක අපෙක්ෂාවෙන් සිටි බවත්, මෙම වැටුප ලබාදිමට කටයුතු කල රජයට , වතු වෘත්තිය සමිති වලට තම ස්තුතිය පුද කරන බවයි.

රංජිත් රාජපක්ෂ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button