ගොසිප් පුවත්තරු හුට පට

‘මන්ද පමා’ වසරේ ගීතය බවට පත්වෙද්දී උමාරියා ප්‍රේක්ෂකයින්ට කිවු දේ

Slim People’s Awards 2021 සම්මාන උළලේ ‘Song of the year’ සම්මානයට හිමිකම් කියන්නට උමාරියාගේ ‘මන්ද පමා’ ගීතයට හැකිවිය. උමාරියා එම ජයග්‍රහණයෙන් පසුව සිය ප්‍රේක්ෂකයන්ට සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ ස්තූති කරන්නත් අමතක කළේ නෑ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button