ගොසිප් පුවත්තරු හුට පට

පූර්ණිකාගේත් සහන්ගෙත් පුතු සමග පේෂල දැන් ගෙවන සුපිරි ජීවිතේ

ජනප්‍රිය නිවේදකයෙකු වන සහන් සමග විවාහ වුණු පූර්ණිකා පසුව ඔහුගෙන් දික්කසාද වී ජනප්‍රිය ගායකයකු වන පේෂල සමග විවාහ වුණා. දැන් පේෂලත් පූර්ණිකාත් පූර්ණිකාගේ පෙර විවාහයේ පුතු වන ආදි සමග ආදරණීය ජීවිතයක් ගෙවනවා. පේෂල ආදිට ආදරණීය පියෙකු ලෙසින් සමීප වී සිටිනවා. අද ඔබට දැකගන්න පුලුවන් පේෂලත් පූර්ණිකාගේත් සහන්ගේත් පුතු ආදි සමග ගෙවන ජීවිතේ ජායාරූප පෙළක්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button