දේශපාලන පුවත්දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ටැබ් පරිගණක 96,919 ක් අබාන්ස් සමාගමෙන් මිලදී ගනී. උසස් පෙළ සිසුන්ට, ගුරුවරුන්ට ටැබ් දෙනු නොලැබේ – රාජ්‍ය ඇමති

2020 අයවැය ප්‍රතිපාදන යටතේ ටැබ් පරිගණක 96, 919 ක් මිල දී ගෙන ගෙවීම් කටයුතු සිදුකර ඇති බවත්, තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමක් යටතේ Abans PLC සමාගම ඒ සඳහා තෝරාගෙන ඇති බවත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි. ඊයේ (09) දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා විසින් වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමු කරනු ලැබූ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව අනාවරණය කළේය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ උසස් පෙළ ගුරුවරුන් සහ සිසුන් සඳහා ටැබ් පරිගණක ලබා දීමක් සිදුනොකරන බවයි. ඒ වෙනුවට දිවයින පුරා පාසල් පාසල් 1,401 කට එම ටැබ් පරිගණක 96, 919 ක සංඛ්‍යාව මාර්තු හා අප්‍රේල් මාසවල දී බෙදාහරිනු ලබන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා යොමුකළ ප්‍රශ්න සහ ඒ සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ලබාදුන් පිළිතුරු පහත පරිදි වේ.

1. ප්‍රශ්නය – ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ පාසල්වල අධ්‍යාපන පොදු සහතික උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ටැබ් පරිගණක ලබා දීමේ වැඩසටහන සඳහා මුදල් වෙන් කරන ලද අයවැය කවරේද?

පිළිතුර – 2017, 18, 19, 20 වර්ෂවල අයවැය මගිනි.

2. ප්‍රශ්නය – එම වැඩසටහන සඳහා වෙන් කරන ලද මුදල කොපමණද?

පිළිතුර – 2017 වර්ෂයේ රු. මිලියන 5,000 කි. 2018 රු. මිලියන 4,000 කි. 2019 රු. මිලියන 4,000 කි. 2020 වර්ෂයේ රු. මිලියන 3,009 කි.

3. ප්‍රශ්නය – එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදුකර තිබේද?

පිළිතුර – ඔව්. ටැබ් පරිගණක ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමක් සිදුකර ඇත. (ඇමුණුම 1 හි දක්වා ඇත)

4. එසේ නම්, ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතනවල නම් කවරේද?

පිළිතුර –

1. Abans PLC – Offer 2 for Air

2. EW Information System Ltd

3. Mobitel (Pvt) Ltd

4. Singer Sri Lanka PLC

5. Abans PLC – Offer 01 for Lenovo

6. Softlogic retail (Pvt) Ltd

7. STC

8. Metropolitan

9. Cellcity Lanka (Pvt) Ltd

10. Softlogic Information (Pvt) Ltd

5. ප්‍රශ්නය – ඉහත ආයතන අතරින් එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තෝරාගත් ආයතනයේ නම කවරේද?

පිළිතුර – අබාන්ස් පීඑල්සී ආයතනය එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තෝරා ගෙන ඇත.

6. ප්‍රශ්නය – ටෙන්ඩර් කැඳවීමේ දී ඉදිරිපත් කරන ලද පිරිවිතර කවරේද?

පිළිතුර – ලංසු කැඳවීමේ දී ඉදිරිපත් කරන ලද පිරිවිතර ඇමුණුම් 02 යටතේ ද, මිල ගණන් කැඳවා කාලයක් ගත වී තිබීම මත මිල දී ගන්නා අවස්ථාව වන විටත් යාවත්කාලීන කරන ලද පිරිවිතර ඇමුණුම 03 යටතේ ද දක්වා ඇත.

7. ප්‍රශ්නය – මේ වන විට අදාළ ටැබ් පරිගණක මිලදී ගෙන තිබේද?

පිළිතුර – ඔව්. 2020 අයවැය ප්‍රතිපාදන යටතේ ටැබ් පරිගණක 96, 919 ක් මිල දී ගෙන ගෙවීම කටයුතු සිදුකර ඇත.

8. ප්‍රශ්නය – ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ පාසල්වල අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ හදාරන සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට හා උසස් පෙළ ශ්‍රේණි සඳහා උගන්වනු ලබන සියලුම ගුරුවර ගුරුවරින්ට ටැබ් පරිගණක ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන ලබන දිනය කවරේ ද?

පිළිතුර – විෂය විශේෂඥයන් සමන්විත කමිටුව නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ඇතුළත් 2020/ඊඩී/ඊ/9/1 හා 2020.02.13 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන සඳහා වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල අංක 20/0394/219/005 හා 2020.03.05 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අනුව උසස් පෙළ ගුරුවරුන් සහ සිසුන් සඳහා ටැබ් පරිගණක ලබා දීම සිදුකරනු නොලැබේ.

(ආ) විෂය විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත කමිටුවේ නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ඇතුළත් 2020/2020/ඊඩී/ඊ/එන්/1 හා 2020.02.13 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ සඳහා වූ 20/0394/219/005 හා 2020.03.05 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ජාතික පාසල් 358 ක උසස් පෙළ ගුරුවරුන්ට හා සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීම වෙනුවට, ටැබ් පරිගණක 96,919 ක් ජාතික පාසල් හා පාසල් 1,401 ක් අතර පාසලවල භාවිතය සඳහා බෙදාහැරීම කළ යුතුව ඇත. ඒ අනුව අදාළ කටයුතු සිදුකර ඇමුණුම් 4 යටතේ දක්වා ඇති පරිදි ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල් 1,401 ක් සඳහ ටැබ් පරිගණක ලබා දීමට නියමිතව ඇත. එය මාර්තු අප්‍රේල් මාස 02 තුළ දී බෙදාහැරීම සඳහා සියලු කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

Courtesy – Ada Derana

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button