දේශීය පුවත්

බස්නාහිර පාසල්හි ශ්‍රේණි තුනක් 15 සිට පටන්ගනී

ලබන සඳුදා සිට (15දා) බස්නාහිර පළාතේ 5 ශ්‍රේණිය,සාපෙළ සහ උසස් පෙළ පංති සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button