දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට නිවේදනයක්

ජාතික පාසල්වල විදේශ භාෂා ඉගැන්වීමට ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගයට අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

ඒ අනුව 2021 ජූනි මස 18 දින සිට අගෝස්තු මස 13 දක්වා අයදුම්පත් යොමුකළ හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ සඳහා අයදුම්කරුවන්ට මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ, https://applications.doenets.lk/exams හෝ

https://applications.doenets.lk/exams වෙබ් අඩවියට පිවිස අයදුම් කළ හැක.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button