විශේෂාංග

වැඩි සම්මාන ප්‍රමාණයක් ‘සෝල්’ ත්‍රිමාණ චිත්‍රපටයට

පළමු වතාවට පැවැති Critics’ Choice Super සම්මන උළලේ වැඩි සම්මාන ප්‍රමාණයක් දිනා ගැනීමට ‘සේල්’ ත්‍රිමාණ චිත්‍රපටය සමත්ව ඇත. ඔවුන් විසින් දිනාගත් සම්මාන ප්‍රමාණය තුනක් බව සඳහන් වෙයි. ඔවුන් නිර්දේශ වී තිබු සම්මාන ඔවුන් විසින්ම දිනා ගැනීමට සමත් වීම විශේෂත්වයකි.

මෙම සම්මාන උළලේදී වැඩි සම්මාන ප්‍රමාණයක් සඳහා නිර්දේශ වි තිබුණේ ‘පලම් ස්පේයාරින්’ චිත්‍රපටයයි. එය සම්මාන හයක් සඳහා නිර්දේශ වී සිටි අතර, ඔවුන්ට ඉන් දිනා ගැනීමට හැකි වුයේ සම්මාන තුනක් පමණි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button